Nigo Aitetwe Ase Engencho Yo Okoega Omoiseke
Omorendi Malachi Angwenyi

Abagusii Customs I: Amasangi Yo omongina Ogosoka Isiko Ye Enywomo

 

 

 

Na PETRONILLAH OGOTI. Mwanyagetinge.com Proverbs And Customs Editor. Monunguno O Barema (February) 9, 2011.

 

 

Aya amwabo aya:

Abagusii Customs X: Amarieta Yo Oboamate I.

Abagusii Customs: Traditional Regalia (Ebibekerero Ao Ao Bie Ekegusii).

Abagusii Customs: Ase Abagusii, Ogotakerwa Ninki?

 

Gotebererania buna twarenge

Gotebererani buna twakabeire. Amasangi ninki?

 

 

Amasangi n'egento ekebe

Amasangi ne erieta rigwatoka no bwororo korende neribe. Amasangi namange korende nimbatebie aya omon'gina ogosoka isiko ye enywomo na bahati mbaya orire omogaka oye. Mosubati tare gotindeka omogaka oye onye tarakorerana ekiagera nigo amasangi aya are gochagoita abagaka bonsi baregocha gosanga kemobere.

 

Amasangi nabo arenge goita abasacha abange!!

Bono omogaka oye konyora ataratindekwa goika Ekegusii kiabetereretwe gekorwe. Obosi nigo bware kwengwa, enyama yanyenywa, nyagosira osaragwa ekebende na mokaye omena amanyinga aya na koyamera, obosi bwabekwa okobogoko gwo okorio kwa nyagosira, omokungu oyo omena naende omanya koegwa enyama embese na koyemera bogara egere tacha goita abasacha bande.

 

Nabo omokungu arabutore omosacha oye omogongo

Omokungu ogosoka isiko ye enywomo tare kobwaterana kobutora enyama bare no omogaka oye ekiagera ekero akobutora enyama, omogongo bwo omogaka oye nigo ore kobutokana na omoerio otweka mo. Nabo igo omokungu bwa amasangi tagokuna monyaroka oye ogonkiri ekiagera amokune gose komoereria kende giosi nigo omonyaroka oye agotitiboka omogoko no omoerio otweka mo.

 

Amaraba y enguko nigo arenge koburukanigwa

Ekero omonto abwatirwe na amasangi eriogo ndiarenge aroro. Rirongo nigo riare korigigwa, na aya na amaraba are korusigwa riiko ensemo na kwengwa, aburukanigwa na amaraba ase amatabekania ye chinchera ibere chikoumerana aamo, na amaraba yo omonganyi bwe enguko aba eriogo ria amasangi!!

Timanyeti gose rero Omogusii nabwateti ekemira eke korende amasangi naroo naende abekire abange embera ime.

comments powered by Disqus