KCSE Class Of 2010: Congratulations!
St. John's Nyamagwa Boys High School: In Gusii, We are Working Hard To Ensure That We Have Nothing Left.

Abagusii Culture And Customs CIV: Omongina Bathseba Birundu Ateya "Obokima Bw' Obori Tibwarenge Koguunda Nonya"

 

Abaminto ase gati kabere ase omotienyi oyo, nche nanyora riibaga goikaransa na gosemigwa n' omongina Bathseba Birundu Ateya, korwa aaria Bomorenda, Bonchari, Kisii County. Inaboretie omongina Birundu mangana abere, kobwatekana buna ntwe Abagusii twakamenyire kare. Obosemia naetwe nigo bokobwatia. Mbuya mono, enjoy.

 

 

Aya amwabo aya:

Abagusii Customs: Ase Abagusii, Ogotakerwa Ninki?

Abagusii Customs: Amasangi Yo Omosubati Ogosoka Isiko Ye Enywomo.

Abagusii Customs XIII: Enyangi Ye Ebitinge (Abagusii Customary Marriage)


Jared Nyaberi: Mbuya omono omongina Birundu ase ogotwara chingaki erinde otoe obosemia. Ase ogochakera, inee, noinyore buna omwaka norori ekero kwaiboretwe?

Omongina Bathseba Birundu Ateya: Ekero naiboretwe, nario konyora Abacheremani bachakire esegi korwa aaria Tanganyika. Nche nabo imanyete igo. Engaki eyio nario ebirwanero bia amasasi biaigete Gusii.

Jared Nyaberi: Esegi eyio igo mwaka ki torayebekere gose?

Omongina Bathseba Birundu Ateya:  Mochokoro ntwe ntware kobara miaka engaki eyio. Abagusii nigo twarenge komanya emiaka, kobwatekana ne ebinto biarenge gokorekana.

Jared Nyaberi: Igo gaki tiga totebe buna nigo kwaiboretwe ase omwaka 1914.

Omongina Bathseba Birundu Ateya: Eee igo mbuya mochokoro.

Jared Nyaberi: Bono omongina karantebia igoro y' endagera y Abagusii. Ninki twakarire ase chingaki echio ekero kwaiboreretwe? 

Omongina Bathseba Birundu Ateya: Obokima bw' obori nabwo bwarenge endagera enene y' Omogusii. Korwa kare, Obori nabwo bwarenge endagera enene, naende nero yatokinetie. Chibando tichiarenge ekemeri ki' Omogusii. Yaya.

Chibando niigo chiarentetwe n' Omosongo. Niigo chiaigete Gusii bono ekero nabeire enyaroka. Aange nase emiaka 1930. Bono ase ritangani, chibando nigo chiagasimekirwe ase chingito goeta. Magega yaye, chigaansa gosimekwa ase emeraba ime. Keri keri Abagusii togachaka gosimeka chibando kera aase.

Jared Nyaberi: Bono omongina, otagontebia buna obori bwagasimekirwe?

Enchagwa tiyakabeire Gusii. Nigo enchagwa yachagete gocha ekero amaremo akaera. Jared Nyaberi ngotegerwa are omogano n' omongina Bathseba Birundu Ateya, aaria Bomorenda, Bonchari, Kisii County. Photo na Abner Nyaberi, Gusii.com files.

Gotegerwa omogano n' omongina Birundu

Omongina Bathseba Birundu Ateya: Mochokoro abwo kare, nigo chiinsana chiarenge kera aase. Bono nigo abamura be ekenyoro bakaimokire ekero ki' omorakera, basamba rinani. Engatiato [ January ] amo na Monuguna O Barema [ February ] nario chiinsana chiagasambirwe.

Mochokoro tiga ngotebie buna engaki eyio nigo omogaso okarorire se. Nabo kware korigereria ekeng'umbu, go kwaora buna ense ekomakameka na koyia ase omogaso. Omogaso tari bono ochaka. Ritangani, nigo orosana rwagatongiigwe na koyia.

Korwa abwo, obori bwamanya kobusurwa. Ase boigo, obori nigo bwarenge kobusurerwa aase aare. Bwamanya komera na gokonga bobwate ebigara ebinene kegima.

Jared Nyaberi: Bono inee omongina, enchagwa ndiriri yarenge koba?

Omongina Bathseba Birundu Ateya: Ntwe Abagusii ntwagatwarire enchagwa. Nigo obori bwarenge kobusurerwa aare aare. Bwamanya gokina na kogeswa. Ko chinsana chiasambirwe, eubi ende nyinge tiyarenge komera, otatiga obori bwoka. Kwagera obori nkwarengeo. Enchagwa nigo yacha gochicha rero ekero amaremo akaera, n' obori kobusurerwa aamo.

Jared Nyaberi: Bono magokoro, karantebia igoro y' okogesa obori.

Omongina Bathseba Birundu Ateya: Ekero obori obo bwamire, nigo bwarenge kogeswa, bwabongororwa, na goserwa na amagoko. Chitinga chi ogosia tichiarenge aroro. Nonya n' chitinga chia amache, nigo chiachete gocha ekero omosongo aikire nka Gusii.

Ekero obori bwamire na kogeswa, ogochengerwa nkwarengeo. Ritangani nigo amarwa arenge gosikwa ase ebiteera ime. Amarwa nabo arenge gosiikwa ase emekubio ene emegima! Aye tiga amarwa aya arero agosikwa ase rituko erimo. 

Bono amarwa amanya koengwa. Kayiire, amanya goterekwa na konywegwa. Amarwa tarenge goterekwa nonde bwensi. Yaya. Amarwa nigo arenge goterekwa no omongina oria onywometwe ase enyangi na kobekerwa ebitinge!

Onye tikwabekeretwe ebitinge, nkwarenge gotereka amarwa. Korwa abwo, chimbori chianyenywa, n'  abanto koragera. Nigo abanto barenge koragera goika obokima bonde bwatigara! Obokima bw' obori nabo bwarenge kobera ase ekeee ase omokubio omogima, botari koguunda! Mbwarenge gosareka noonya.

Jared Nyaberi: Bono abwo kare onye amaremo arenge amanene, nigo abanto bakaagachire are are gose nigo barenge komenya aamo?

Omongina Bathseba Birundu Ateya: Mochokoro mbono amaremo aerire. Chingaki echio, abanto nigo bamenyete ase oboare mono. Nonya n' ekero omoiri asirire, nigo arenge gotindekwa ase obwango, erinde abamwabo bamanya komanyigwa magega yaye. Nonya nabo igo emeyega yo ogosira ero nigo yarenge kogenderera.

Jared Nyaberi: Mbuya mono magokoro ase ogotwara engaki gotoa obomanyi buna twakamenyire. Bono inee, ninki oratebie abasae b' ekegori egeke ba Gusii?

Omongina Bathseba Birundu Ateya: Amasikani. Mochokoro amasikani n' egento ekiya. Korende naende, ka moranche timokweba ase morwete. Inyora ase morwete, na baria mwatigete magega. Mbuya mono.Jared Nyaberi, Omosomba bw' Ekegusii. Egetamo [ March ] 3, 2011.

 

 

comments powered by Disqus