Emegano Y' Abagusii XXXIV: Nigo Ogasusu Atomberete Nse, Oganyete Gose Narare!
Omogano Bw' Omogusii (Abagusii History): Chinyomba Ch' Ababasi (Ababasi Clans)

Amarieta Y' Okwebaka Ase Chinyomba Chia Abagusii

 Buna twakabeire amo na Petronillah Ogoti Gusii.com Proverbs, Culture And Customs Editor. Obotuki bonde amo na Abner Nyaberi, Kenyatta University. 
 
Oral Sources On The Ground:

Omongina Kwamboka Mireri, (Ichuni) Bomobea, Nyaribari Masaba;
Omogaka Samuel Omare Nyambisa, (Gesure) Bosansa, Bobasi Chache;
Omogaka Kenyanya Marube, (Otamba) Bogeka, Nyaribari Chache.
Rigwata (April) 12, 2012.

Aya amwabo aya:

Abagusii Ngai Twarwete?

Abageka: Enyomba Ya Ababani.

Abagambi Ba Abagusii Ekero Omosongo Aigete Nka Gusii

Ase orogendo amo n' okong'anya gwaito, Abagusii ntwaigete ase tokwebaka amarieta y' ching'iti ao ao. Ase okoboria, ntoratebigwa buna ninki kiagerete tokeebaka iga. Ninki gose? Mbuya ki twaroche ase chingiti echi ekagera tokeebaka amarieta abo? Buna togotebigwa, Abagusii mbebagete amarieta ayio akobwatia:

Omogambi bw' ense n amache ime. Tochiesera Omonchari. Oyo nere Engubo Y' Ndiba chia Bokendu!

Engubo Y' Ndiba chia Bokendu
(I). Ababasi nigo bebagete, Enchage (Zebra ase Ekenyamorero). Komenta nayio, nigo togotebigwa buna Omobasi n' omongaini! Omobasi nere oorogeti Omogusii buna eng'ombe ekobaswa korwa ebigoti!  Abagusii bande nigo barenge konyenya eng'ombe korwa omogongo! Nonya nabo igo, abande nigo bagoteba buna Ababasi nigo babasete eng'era korua omogong'o rika rie ritana, erio bakarokwa Ababasi!

(II). Abagirango. Engo (leopard ase Ekenyamorero). Omogirango nigo agirete koria engo. Oyo nere naende omomura okabere ase Omogusii, naende okorokwa Omogirango Omosweta!

(III). Abanyaribari. Aba nabwo naende bamanyire buna Abasweta ((Baboon ase Ekenyamorero). Komenta nayio, naende bamanyire buna Abanyaribari Amang'eng'a! Aba nabwo bagatangire esegi ko yatindiire korwa Bomanyi, buna togotebigwa. Tari igo rioka. Omonyaribari nere obarete, gose kobaga Omogusii bwensi ase abeta ritangani. Abagambi bari babarete Abagusii ritangani nao barwete Nyaribari.

(IV). Abamachoge. Tari Abanyaribari boka barenge kweroka Abasweta. Abamachoge nabarabwo nigo bebagete Abasweta (Baboon ase Ekenyamorero).

(V). Abanchari. Engubo. Omonchari nere Engubo Y' Ndiba chia Bokendu!  Engubo nigo yanchete komenya aase amache amakendu ime. Ntwe ntomanyeti gose eke nakio kiagerete Abanchari bakeeroka erieta eri. 

(VI). Abagetutu. Aba nabwo Abasweta abatang'ani (Baboon ase Ekenyamorero). Omogetutu nere omomura omonene. Oyo nere naende okorokwa Enda Y' Enchogu nyabana bange! 

Korwa ase omongina magokoro Kwamboka Mireri amo na abagaka chisokoro Samuel Omare Nyambisa amo n' Kenyanya Marube, mbuya mono and thank you for listening. 

Next In This Series: Kabianga Amo Ne Esegi Yo Osao Sao

Welcome to Gusii.com @ Facebook Group

Secure your domain name now!

comments powered by Disqus