Emebayeno Y' Abagusii: Gotiana Mono, Nkwagorera Mbori Mato
Ase Abana Ba Mwanyagetinge: Happy New Year 2013!

Ase Abana Ba Mwanyagetinge: Merry Christmas 2012

  
Na Petronillah Ogoti. Gusii.com Proverbs, Culture And Customs Editor. Egesunte Kende - Egesunte Kia Masaba [ December]  24, 2012.
 


Aya amwabo aya:

"For Christmas, Intwe Toe E University", Kisii Mayor, Samuel Nyangeso

Ase Abana B' Mwanyagetinge: Merry Chrismas 2011

Mama Agokanda Amandazi

Ase Mwanyagetinge abeta ase chintanda chionsi: Merry Christmas 2012! Naki omogoko ekero tokoyechengera engaki ye esuguku n’ omorembe amo n’ obwanchani buna abana abamo, abana b’omong’ina n’omogaka oyomo, Mwanyagetinge!

Inee aye ninki okoinyora ekero kie engaki eye y’ omoyega bw’ esuguku gose? Buna twachagete omwaka, nabo twarorire amange akorekanire ase chinka chiaito, ebinyoro biato, ense yaito ya Kenya amo n ’ense engima. Abe amang’ana aria amaya gose amabe nigo tokomotogia Omonguru ase ogotoikia engaki ende y’ ogochengera ekero Yeso aiboretwe.

Tiga Omonguru atogigwe ase kera egento. Ogochenga okuya ase abana ba Mwanyagetinge. Merry Christmas 2012.

Merry christmas 2012

Oyo n’omogoko omonene ekero togochengera omoyega oyo bw’esuguku naende. Inyora mbare batari koyochengera ase ching’encho ao ao korende onye aye kore n’ egesio kio ogokora omoyega ase omenyete, inyora bari abataka batari kwenyara onyare kobasira ase enchera ende yonsi oranyare.

Mbare bare chinyagitari ao ao ase eng’echo y’ oborwaire ao ao. Nabarabuo nere buya tobatarere erinde tobae ogosemeria ng’a nabo bakobwena! Bari bakwereire engaki eye y’ omoyega bw’ esuguku nabarabuo nabo tokobatarera erinde tobaremi nario baraigwe buya ase chinkoro chiabo ime.

Abaminto esegeto enene neri buna timoria bobe gose konywa bobe mbaka ching’endo chibe chimbe, erinde oiche gweitia ekero omoyega oyo oeriere. Inyora gochenga na komogokia Omonguru ase chinchera chionsi engaki eye y’ esuguku.

Abaminto timweba gosabera omorembe ime na iisiko ya ase tore, chinyomba chiaito, amo na bari tobebekaine nabwo. Ense yaito yonsi toyesabere, ekiagera omwaka bw’ obochori ng’aange’e ore. Inyora tomosabe Omonguru atoe chisemi erinde tonyare gochora abarai abaya bari bamoirogete Omonene otongete ebinto bionsi bire n’ obomoyo mbaka Mwanyabanto.

Tiga Omonguru atorende na tomobake engaki yonsi. Esuguku 2012 engiiya, ase kera oyomo, minto Mwanyagetinge!!!!!!!!

comments powered by Disqus